Xin quý vị vào trang Facebook Ngày Quân Lực để xem hình.

Please click here for photos.