Xin quý vị vào trang Facebook International Women’s Month Celebration 2018 để xem hình.

Please click here for photos.