Explore Arizona's Vietnamese

Community

“Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng.”

– ANTON VU

Active Community

Variety Of Locations

Exciting things happening all across the Valley!

Expansion

We strive to spread awareness to all cities in Arizona

Explore Arizona

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona. Được thành lập hơn 30 năm nay, kể từ tháng 1 năm 1984.

Upcoming Events

The Vietnamese Community of Arizona is very active. Check out what is coming next!