Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona được thành lập hơn 35 năm nay, kể từ tháng 1 năm 1984. Hãy chung tay xây dựng một cộng đồng vững mạnh theo tinh thần Quốc Gia, Việt Nam Cộng Hòa.

A community established for over 35 years in Arizona since January 1984. Together, in the spirit of our Republic of South Vietnam we will build a stronger Vietnamese Community in Arizona. Learn More