• Tiếp tục vận động nghị quyết lá cờ Vàng ủng hộ những nhu cầu và nguyện vọng của tập thể người Việt quốc gia tại Arizona.
  • Tạo tình đoàn kết và tinh thần tương thân, tương trợ trong Cộng Đồng và mở rộng giao tế với các cộng đồng bạn tại địa phương.
  • Tổ chức, tham gia, và hổ trợ các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá Việt Nam.
  • Thành lập non-profit 501(c)(3) và tìm ngân khoản để mở trụ sở Cộng Đồng.
  • Chăm lo đời sống, bảo lợi quyền lợi và phúc lợi y tế cho đồng hương, đặc biệt quý vị cao niên và các trẻ em.
  • Đẩy mạnh chương trình thanh niên và các chương trình giáo dục để khuyến khích thế hệ trẻ tham gia và sinh hoạt trong Cộng Đồng
  • Cùng phối hợp với Hội Đồng Quản Trị tu chính Bản Điều Lệ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona để tạo cơ hội cho thế hệ trẻ phục vụ Cộng Đồng trong các vai trò lãnh đạo
  • Hoàn tất đề án Arizona Wall tại Thành Phố Gilbert, Arizona
  • Tiếp tục tham gia vào dòng chính tại Arizona để CDNVQG Arizona có một tiếng nói mạnh mẽ trên chính trường