Who We Are?

Our Mission

Continue to campaign to raise South Vietnamese flag awareness in other cities in Arizona, and advocate for the social, economic, and political advancements of all Vietnamese Americans in Arizona.

Executive Board members

 • President: Kevin Dang, PharmD
 • Chief of Staff: Phuong Nguyen, PharmD
 • Vice President of Internal Affairs West Valley: Gwen Huynh, DDS
 • Vice President of Internal Affairs East Valley: Phong Nguyen, PharmD
 • Vice President of External Affairs West Valley: Han Nguyen, PharmD
 • Vice President of External Affairs East Valley: Vy Ai Nguyen, PharmD
 • Secretary West Valley: Alvin Tiep Nguyen, BS Business Management
 • Secretary East Valley: Tram Chu, CIPS, CRS, GRI
 • Treasurer East Valley: Eileen Nguyen, MBA
 • Treasurer West Valley: Thu Tran, MBA

Our Core Values

 • Strengthen unity with other ethnic communities through collaborative efforts in the Phoenix metropolitan.
 • Organize, participate, and support cultural events to preserve and promote the Vietnamese culture.
 • Attain a non-profit 501(c)(3) status for the Vietnamese community and raise funds to establish a Vietnamese community center.
 • Embrace the social welfare for local Vietnamese residents, especially for older adults and young children.
 • Foster youth activities and educational programs to encourage the participation of young generation within the community.
 • Collaborate with the Community’s Board of Directors to update the existing Community’s By-Laws to create opportunities for younger generations to serve the community in vital leadership roles.
 • Continue on with the existing Arizona Wall Project in the City of Gilbert until it’s completion
 • Continue to involve with the State and local politics to enhance the representation of the Vietnamese Community in the State of Arizona.

Mục Đích/Goals của nhiệm kỳ 2022-2025

 • Tiếp tục vận động nghị quyết lá cờ Vàng ủng hộ những nhu cầu và nguyện vọng của tập thể người Việt quốc gia tại Arizona.
 • Tạo tình đoàn kết và tinh thần tương thân, tương trợ trong Cộng Đồng và mở rộng giao tế với các cộng đồng bạn tại địa phương.
 • Tổ chức, tham gia, và hổ trợ các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá Việt Nam.
 • Thành lập non-profit 501(c)(3) và tìm ngân khoản để mở trụ sở Cộng Đồng.
 • Chăm lo đời sống, bảo lợi quyền lợi và phúc lợi y tế cho đồng hương, đặc biệt quý vị cao niên và các trẻ em.
 • Đẩy mạnh chương trình thanh niên và các chương trình giáo dục để khuyến khích thế hệ trẻ tham gia và sinh hoạt trong Cộng Đồng
 • Cùng phối hợp với Hội Đồng Quản Trị tu chính Bản Điều Lệ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona để tạo cơ hội cho thế hệ trẻ phục vụ Cộng Đồng trong các vai trò lãnh đạo
 • Hoàn tất đề án Arizona Wall tại Thành Phố Gilbert, Arizona
 • Tiếp tục tham gia vào dòng chính tại Arizona để CDNVQG Arizona có một tiếng nói mạnh mẽ trên chính trường